Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.

Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0

Prawo do odstąpienia od umowy


Data publikacji:

Prawo odstąpienia od umowy oraz zasady zwrotu Produktu

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz zwrotu Produktów zakupionych w Sklepie internetowym przysługuje Klientom, którzy są Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 2. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może
  w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rzeczy wydanej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną
  niż przewoźnik.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu zawartego w pkt. 2.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres elektroniczny (e-mail) Sprzedawcy dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik
  nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
  o prawach konsumenta, jednak
  nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy są następujące:

  1. w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Umowę uważa się za niezawartą;

  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego
   niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

  3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych form płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego
   z żadnymi kosztami;

  4. sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności
   od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

  5. w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Konsumenta zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego Produktu niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczającym jest wysłanie lub dostarczenie do siedziby Sklepu Produktu przed jego upływem;

Towar należy odesłać (dostarczyć) na adres:

P.P.H.U. MASCORT Krzysztof Marek”

ul. Karolina 5, 32-700 Bochnia

  1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;

  2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające
   z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować
  w opisie Produktu w Sklepie internetowym.

 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
   na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
   lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia,
   że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
   nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
   na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających
  z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady oraz
  gwarancji producenta Produktu sprzedanego.