Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.

Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0

Polityka prywatności


Data publikacji:

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.mascort.pl

I. Administrator danych osobowych Państwa dane osobowe przetwarza Krzysztof Marek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „P.P.H.U. MASCORT Krzysztof Marek” z siedzibą w Bochni (32-700) przy ul. Karolina 5, NIP: 6831000997, REGON: 350721062.

II. Kontakt z Administratorem danych osobowych W sprawie przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod numerem telefonu: (14)611-15-40 lub adresem email: rodo@mascort.pl .

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych A. Jakie dane są zbierane na stronie internetowej? W celu umożliwienia korzystania ze Strony internetowej i jej poszczególnych funkcjonalności, Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe:

1) Imię i nazwisko

2) Adres email

3) Numer telefonu

4) Informacje o adresie IP i przeglądarce użytkownika,

5) Informacje o czasie nadejścia zapytania i udzielenia odpowiedzi przez serwer Administratora danych osobowych,

6) Informacje o błędach jakie wystąpiły podczas połączenia z serwerem.

7) Informacje zapisane w plikach cookies, z których korzysta strona internetowa (szerzej o wykorzystaniu plików cookies w pkt. XI niniejszej polityki)

B. Kiedy Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe? Dane osobowe są zbierane w każdym przypadku, gdy użytkownik:

1) Korzysta z formularza kontaktowego: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email

2) Zapisuje się do newslettera: imię, adres email

3) Wchodzi na stronę internetową: dane w formie logów serwera (szerzej o logach serwera w pkt. XII polityki prywatności)

4) Wyraża zgodę na stosowanie plików cookies (szerzej o wykorzystaniu plików cookies w pkt. XI niniejszej polityki)

C. W jakim celu dane są zbierane? Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu:

1) Umożliwić użytkownikom korzystanie ze strony internetowej,

2) Umożliwić użytkownikom kontakt z Administratorem danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego,

3) Umożliwić realizację celów marketingowych Administratora danych osobowych poprzez wysyłkę newslettera do osób, które zapisały się na jego subskrypcję,

4) W celach statystycznych i analitycznych w zakresie poprawy działania strony internetowej administratora danych osobowych,

5) Tworzenia rejestrów i ewidencji związanych ze stosowaniem RODO,

6) Celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

D. Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych? Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na następujących podstawach:

a) Zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

b) Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub czynności przed zawarciem umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

c) Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (w zakresie prowadzenia rejestrów i dokumentacji wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

d) Uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na: - Prowadzeniu działań marketingowych w związku z działalnością gospodarczą Administratora danych osobowych. - Prowadzenia analiz i statystyk mających na celu poprawę działania strony internetowej oraz administrowanie nią, - Zabezpieczeniu informacji na wypadek powstania prawnej potrzeby wykazania faktów lub w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Tj. przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) Podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych osobowych– w zakresie obsługi hostingu, newslettera oraz podobnych usług świadczonych na rzecz Administratora danych osobowych.

b) Podmioty świadczące obsługę prawną i księgową na rzecz Administratora danych osobowych.

V. Czas przechowywania danych osobowych

a.i.1. Dane osobowe są przechowywane przez następujące okresy:

a) Przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną (formularz kontaktowy, newsletter), jednakże nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tego typu umów,

b) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,

c) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych,

d) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

2. Okresy, wskazane w ust. 1 powyżej, liczymy począwszy od końca roku, w którym doszło do pozyskania danych osobowych. Ma to na celu usprawnienie zarządzania przetwarzaniem danych osobowych oraz procesami ich usuwania, po upływie okresów przetwarzania.

3. W przypadku zgłoszenia żądania realizacji prawa do bycia zapomnianym, każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich Dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej nie są przekazywane do państw trzecich.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą Użytkownik strony internetowej ma prawo do:

1. Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,

2. Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

3. Żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać ich usunięcia, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe i nie zachodzą podstawy uzasadniające dalsze przetwarzanie.

4. Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: - Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. - Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: rodo@mascort.pl.

VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i jej wycofanie

1. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

2. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: rodo@mascort.pl

3. W przypadku zamiaru rezygnacji z newslettera, anulowanie subskrypcji może nastąpić również poprzez kliknięcie linku anulującego subskrypcję znajdującego się w stopce każdego newslettera.

IX. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Konieczność podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne w przypadku, gdy użytkownik chce skorzystać z formularza kontaktowego lub newslettera. Bez podania danych osobowych realizacja tych usług nie jest możliwa.

XI. Cookies

1. Strona internetowa do swojego działania wykorzystuje pliki cookies, stanowiące krótkie informacje tekstowe, zapisywane w przeglądarce internetowej.

2. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika przez stronę przy ponownym połączeniu z nią. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system stosowany przez Administratora danych osobowych na stronie, jak również przez dostawców usług, które zostały wykorzystane w tworzeniu strony (np. Google).

3. Część plików cookies ma charakter zanonimizowany, co powoduje, że zidentyfikowanie użytkownika bez dodatkowych informacji nie jest możliwe.

4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies na wykorzystywanych przez Państwa urządzeniach, dlatego przy pierwszej wizycie na stronie pojawia się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.

5. W przypadku, gdyby Pan/Pani nie życzył/a sobie wykorzystania plików cookies przy korzystaniu z serwisu, ustawienia przeglądarki można zmodyfikować poprzez całkowitą blokadę automatycznej obsługi plików cookies lub zażądanie każdorazowego powiadamiania o umieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie.

6. Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: a) tworzenie statystyk — pliki cookies są służą do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. b) stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

7. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może skutkować znaczącymi trudnościami w korzystaniu ze Strony, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp.

XII. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zdarzeniach inicjowanych przez użytkowników podlegają zapisowi w formie logowania na serwerze oraz serwerze hostingodawcy.

2. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla prawidłowego administrowania serwisem oraz zapewnienia sprawnej obsługi komunikacji związanej z usługami oferowanymi za jego pośrednictwem.

3. Zapisowi mogą podlegać

 a.a) czas nadejścia zapytania,

a.b) czas wysłania odpowiedzi,

a.c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

a.d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

a.e) Informacje o adresie IP

a.f) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

a.g) informacje o przeglądarce użytkownika,

a.h) Zapisowi mogą podlegać również logi działań użytkowników, w tym np. adres email, jaki został podany przy umieszczeniu zapytania w formularzach dostępnych na stronie internetowej. W takim wypadku logi są dostępne w narzędziach wykorzystanych do stworzenia strony internetowej oraz narzędziach obsługujących funkcjonalności dostępne na stronie.

4. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami, które odwiedzają stronę internetową, i są wykorzystywane wyłącznie do administrowania stroną internetową, w tym w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Strony.

XIII. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji Strona internetowa nie stosuje mechanizmów profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

XIV. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez publikację nowego tekstu Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej.

3. Zmiany Polityki prywatności wchodzą w życie z dniem publikacji nowego tekstu Polityki prywatności.

 4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 27.02.2020 r.